دم صبح

سیاهی آبستن نور است و دم صبح لحظه فارغ شدن

شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
2 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
2 پست